SAMLET OVERBLIK OVER KASPISK MÅGE, MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BALTISK SILDEMÅGE, SIBIRISK SILDEMÅGE OG SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 31. DECEMBER 2020.

Jeg havde i mange år drømt om at kunne følge de Kaspiske Måger gennem et helt kalenderår på Langeland. Men hvert forår og efterår tog jeg afsted til den jyske vestkyst og kunne derfor kun følge arten tæt om vinteren. Men i 2020 fik jeg endelig muligheden for at kunne realisere denne drøm, da jeg fik et arbejde på Fyn som gav plads til at jeg alligevel kunne tjekke de Kaspiske Måger på daglig basis. Det jeg især syntes der kunne være spændende var at finde ud af hvor mange fugle der egentlig kom forbi på et år. Jeg havde længe haft mistanke om der blev registreret alt for få fugle på Langeland, som er det bedste sted at se arten i det gamle Fyns Amt. Igennem flere år har jeg hvert år arbejdet med at kunne genkende de enkelte fugle/individer når jeg fulgte arten om vinteren. Dette arbejde fortsatte jeg med i hele 2020. Den største udfordring ved dette var især at skelne de juvenile fugle der evt. ville blive hængende og komme i deres 1. vinterdragt og derved være meget vanskelige at skelne fra deres tidligere juvenile dragt. Men med de erfaringer som jeg fik samlet i 2020 mener jeg at risikoen ikke er voldsom stor for at tælle de samme fugle igen og igen. I 2020 hvor der var et kæmpe influks af juvenile fugle fra medio juli til medio/ultimo august, så det ud til at fuglene trak relativt hurtigt igennem. Efter denne periode kom der et større tomrum, hvor der blev registreret meget få fugle. Til at bekræfte min teori om at der ikke var stor risiko for at lave dobbelttællinger, kunne jeg bruge de aflæsninger jeg lavede af udenlandske mærkede juvenile Kaspiske Måger. Yderligere blev det understøttet af ca. 15 fugle som jeg ringmærkede sammen med Kjeld T Pedersen i løbet af sommeren.. For at kunne genkende de enkelte fugle lavede jeg et fotoarkiv, hvor jeg tog billeder af bestemte fjergrupper samt næbbet på de enkelte fugle. De fugle der ikke var nemme at få fotodokumenteret eller der slet ikke blev fotograferet blev der lavet notater om. Omkring 95 procent af alle fugle blev fotograferet. I løbet af året fik jeg taget omkring 70.000 fotos alene af de Kaspiske Måger.

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k med færgen Spodsbjerg-Tårs i bagrunden. Spodsbjerg den 1. november 2020.

Artens forekomst på Langeland afhænger næsten fuldstændig af om der er gang i fiskeriet. Dette sås især meget tydeligt i to omgange, første gang var ved et fiskestop i februar-marts. I denne periode kom der næsten ingen fugle ind i havnene som generelt bød på meget få måger. Dette stop betød også meget få adulte Kaspiske Måger som normalt især ses i denne periode når de trækker tilbage mod deres ynglepladser. I juli og frem til sidste halvdel af august oplevede fiskerne et “skrubbeeventyr” hvor der blev hevet store mængder af fisk ind til havnene. Der kom både fra hele landet for at få del i dette eventyr, da der var få fisk andre steder samt at der var fiskestop i den øvrige del af Østersøen. Dette sammentræf med mange fisk og et fiskestop gav et forrygende antal af juvenile Kaspiske Måger på flere hundrede fugle, mens det øvrige land overhovedet ikke bemærkede dette. Dette Influks kunne derfor meget nemt været blevet overset. Da Skrubberne forsvandt gik fiskerne over til at fange Tunger. De blev ikke fanget i samme mængder som Skrubberne og fiskerne var ofte hurtigere til at få renset dem end Skrubberne og ofte var de færdige længe før de nåede ind til havnene. Denne omlægning betød der var meget færre måger der kom med ind efter kutterne. Ofte kunne jeg i teleskop se kutterne meget langt ud og se der var mængder af måger efter dem, men fuglene knækkede ofte af og kom derfor aldrig med ind i de mængder jeg oplevede i juli/august hvor rensearbejdet tog længere tid. Så det billede jeg oplevede i 2020 viser klart, at hvis der bliver færre til at fiske plus evt. flere fiskestop i fremtiden, så vil der også blive registreret færre Kaspiske Måger på Langeland.

Om 2020 var et helt ekstraordinært fantastisk år vil kræve flere års undersøgelser for at have noget at sammenligne med. Den måde som jeg har arbejdet på, fx. med at skelne de enkelte fugle selv om de ikke var ringmærket er mig bekendt aldrig blevet gjort før i Danmark. Men jeg tror godt jeg alligevel tør påstå at forekomsten på Langeland samt nok også i det øvrige Østdanmark er meget større end man tidligere har troet, arten er klart undervurderet. Dette underbygges også af at den spreder sig kraftigt mod vest, hvor den de seneste år er begyndt at yngle i Holland og endda i rene par. Hvis den ikke allerede er i Danmark så tror jeg det kun er et spørgsmål om tid før den også yngler her. 

Jeg vil især gerne takke Hans Larsson for at have kommenteret mange af de problematiske fugle som jeg har sendt ham fotos af. Kjeld T. Pedersen takkes for at lade mig deltage i hans fangst og ringmærkning af Kaspiske Måger på Langeland. Laila Neermann takkes for godt selskab på flere af turene til havnene. Frem for alt takkes fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg for deres forståelse for at jeg konstant har kigget dem over nakken og næsten været i deres havnene nat og dag. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

KASPISK MÅGE. 

Kaspisk Måge juv./1k. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Mit projekt med at følge denne art meget tæt i 2020 viste at den er kraftigt overset på Langeland. Om så 2020 evt. skulle være et år over gennemsnit, så antager jeg alligevel den fortsat optræder i meget større mængder end der tidligere er spekuleret i. Desværre er der blandt de ornitologer der kommer på Langeland ikke den store interesse for at kigge på måger, så der vil fortsat nok kun blive registreret få fugle i fremtiden i forhold til hvad der ellers kommer forbi. Jeg vil fremover også følge arten tæt, men vil dog ikke bruge lige så meget tid som jeg gjorde i år. 

I alt blev der registret 645 forskellige individer i 2020 på Langeland !. I de to havne blev der tilsammen set 645 fugle. Af dem er der 16 fugle (1 2k og 15 1k) der blev set i begge havne, hvilket vil sige der i alt er set 629 forskellige individer i de to områder til sammen. De resterende observationer på Langeland var mere tilfældige og jeg fik desværre aldrig tid til at kigge intenst efter trækkende fugle ved Dovns Klint. Udenfor de to havne havde jeg blot 16 fugle.

Bagenkop havn: I alt 339 forskellige individer. 

Adult 4K+ 4K 3K 2K Juv/1K
15 3 6 24 38 253

Spodsbjerg havn: I alt 306 forskellige individer.

Adult 3K 2K Juv/1K
10 10 17 269

Siø: I alt 1 individ.

2K
1

Barager Nebbe: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

Søndenbro I alt: 1 individ.

Juv/1K
1

Kelds Nor: I alt 8 individer.

Adult Juv/1K
3 5

Dovns Klint: I alt 3 individer.

Adult Juv/1K
1 2

Klise Nor: I alt 1 individ.

4K
1

Bukkemose Strand: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE. 

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 25. juli 2020.

Artens forekomst er fortsat svær at blive klog på. Det skyldes først og fremmest det er en meget svær art at bestemme og som måske i nogen grad derfor også er overset. Jeg har set flere kandidater i løbet af 2020 som jeg ikke har “turde” bestemme, men på trods af det er det alligevel blevet til 7 forskellige fugle, hvoraf de 6 er fotodokumenteret. Alle fugle stammer fra fra Bagenkop havn, hvor de blev fundet i perioden 26. maj til 21. juli 2020. En enkelt 2k fugl dukkede op i to omgange og blev frem til 14. oktober 2020.

1 3k den 26.-27. maj 2020. Bagenkop.

1 2k den 31. maj til den 23. juni 2020 Bagenkop. Efter yderligere et gennemtjek af Middelhavsmågerne var det samme fugl som vendte tilbage den 13. juli og blev frem til den 14. oktober 2020. I anden omgang var den mest regelmæssig i juli og august, herefter var den væk i længere perioder. Den blev ringmærket den 9. august 2020 med en gul ring med sort skrift (VLHH). Fuglen blev iøvrigt aflæst efter den var forsvundet for Bagenkop havn lige nord for München i Tyskland den 3., 4.,6, 8.,11., 12. og 13. december 2020. 

1 2k den 26. juni 2020 Bagenkop. 

1 3k den 8. juli 2020 Bagenkop.

1 3k den 16.-17. juli 2020 Bagenkop. 

1 juvenil den 19. juli 2020 Bagenkop. Iøvrigt den første juvenile jeg nogensinde har set på Langeland.

1 juvenil den 21. juli 2020 Bagenkop.

 

BALTISK SILDEMÅGE. 

Baltisk Sildemåge 1k i selskab med Svartbag, Spodsbjerg den 29. august 2020. 

I november 2019 så jeg min først Baltiske Sildemåge på Langeland da en 1k rastede flere dage i Bagenkop. De gode takter blev fulgt op i 2020, hvor der også generelt var mange Vestlige Sildemåger inde i havnene. At bestemme Baltisk Sildemåge er altid en udfordring hvis de ikke er farvemærket, men størrelse og fældning er gode kriterier. Sæsonen bød på hele 3 forskellige fugle og de blev alle fundet i eller ved havnene. Især en fugl kunne nydes gennem længere tid da den sås med jævne mellemrum i både Spodsbjerg og Bagenkop.

1 juvenil den 18. august 2020 Bagenkop.

1 juvenil den 29. august til den 23. september 2020. Denne fugl blev set på 5 datoer. Første gang jeg registrerede den var i Spodsbjerg havn den 29. august og sidenhen igen den 9. september og til sidst den 23. september 2020. Som flere af de Kaspiske Måger der også vekslede mellem Spodsbjerg og Bagenkop genfandt jeg den også i Bagenkop den 31. august samt den 12. september 2020. 

1 Adult den 6. oktober 2020 Bagenkop. Fra havnen sås en SØ trækkende gammel fugl. 

 

SIBIRISK SILDEMÅGE. 

Sibirisk Sildemåge 1k. Skovsgaard Gods 18. november 2020.

1 juvenil den 18. november 2020 Skovsgaard Gods. Årets mest “dyre” måge på Langeland blev denne 1k fugl med karakter af formen heuglini som noget overraskende blev fundet i en større flok måger der fløj bag en traktor der var ude og pløje ved Skovsgaard Gods. Denne race/art er ligesom Baltisk Sildemåge meget svær at bestemme med sikkerhed. Man skal være opmærksom på størrelse og fældning. Det drejede sig om en temmelig stor fugl som var i fuldstændig juvenil dragt, hvilket burde være nok til at udelukke Vestlig Sildemåge. 

 

SORTHOVEDET MÅGE. 

Sorthovedet Måge Adult. Drejet, Spodsbjerg den 1. november 2020.

Denne smukke måge er fortsat og lidt overraskende en fåtallig til sjælden fugl på Langeland. Men den vil før eller siden nok blive mere almindelig samt en fast ynglefugl på Langeland. Kun en af årets 6 iagttagelser fremviste yngleadfærd, da den blev fundet i en stor Hættemågekoloni.

1 Adult fugl den 28. marts 2020 Boftofte. Fuglen stod midt inde i en stor Hættemåge koloni, men desværre var der ikke nogen mage. Jeg besøgte stedet et par gange mere i løbet af foråret uden at kunne finde den igen.

1 2k den 13. maj 2020 Kelds Nor.

1 1k den 2. oktober 2020 Nørreballe Nor.

1 1k den 11. oktober 2020 Nørreballe Nor. Det kan ikke udelukkes det var samme individ som også sås ved Nørreballe Nor den 2. oktober 2020.

1 Adult den 28. oktober 2020. Ud for Spodsbjerg havn.

1 Adult den 1. november 2020. Drejet, Spodbjerg. Der var klar forskel i dragten (hovedtegning) på de to fugle fra Spodsbjerg området og som derved med sikkerhed kunne bestemmes til to forskellige fugle.