SAMLET OVERBLIK OVER KASPISK MÅGE, MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BALTISK SILDEMÅGE, SIBIRISK SILDEMÅGE OG SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 31. DECEMBER 2020.

Jeg havde i mange år drømt om at kunne følge de Kaspiske Måger gennem et helt kalenderår på Langeland. Men hvert forår og efterår tog jeg afsted til den jyske vestkyst og kunne derfor kun følge arten tæt om vinteren. Men i 2020 fik jeg endelig muligheden for at kunne realisere denne drøm, da jeg fik et arbejde på Fyn som gav plads til at jeg alligevel kunne tjekke de Kaspiske Måger på daglig basis. Det jeg især syntes der kunne være spændende var at finde ud af hvor mange fugle der egentlig kom forbi på et år. Jeg havde længe haft mistanke om der blev registreret alt for få fugle på Langeland, som er det bedste sted at se arten i det gamle Fyns Amt. Igennem flere år har jeg hvert år arbejdet med at kunne genkende de enkelte fugle/individer når jeg fulgte arten om vinteren. Dette arbejde fortsatte jeg med i hele 2020. Den største udfordring ved dette var især at skelne de juvenile fugle der evt. ville blive hængende og komme i deres 1. vinterdragt og derved være meget vanskelige at skelne fra deres tidligere juvenile dragt. Men med de erfaringer som jeg fik samlet i 2020 mener jeg at risikoen ikke er voldsom stor for at tælle de samme fugle igen og igen. I 2020 hvor der var et kæmpe influks af juvenile fugle fra medio juli til medio/ultimo august, så det ud til at fuglene trak relativt hurtigt igennem. Efter denne periode kom der et større tomrum, hvor der blev registreret meget få fugle. Til at bekræfte min teori om at der ikke var stor risiko for at lave dobbelttællinger, kunne jeg bruge de aflæsninger jeg lavede af udenlandske mærkede juvenile Kaspiske Måger. Yderligere blev det understøttet af ca. 15 fugle som jeg ringmærkede sammen med Kjeld T Pedersen i løbet af sommeren.. For at kunne genkende de enkelte fugle lavede jeg et fotoarkiv, hvor jeg tog billeder af bestemte fjergrupper samt næbbet på de enkelte fugle. De fugle der ikke var nemme at få fotodokumenteret eller der slet ikke blev fotograferet blev der lavet notater om. Omkring 95 procent af alle fugle blev fotograferet. I løbet af året fik jeg taget omkring 70.000 fotos alene af de Kaspiske Måger.

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k med færgen Spodsbjerg-Tårs i bagrunden. Spodsbjerg den 1. november 2020.

Artens forekomst på Langeland afhænger næsten fuldstændig af om der er gang i fiskeriet. Dette sås især meget tydeligt i to omgange, første gang var ved et fiskestop i februar-marts. I denne periode kom der næsten ingen fugle ind i havnene som generelt bød på meget få måger. Dette stop betød også meget få adulte Kaspiske Måger som normalt især ses i denne periode når de trækker tilbage mod deres ynglepladser. I juli og frem til sidste halvdel af august oplevede fiskerne et “skrubbeeventyr” hvor der blev hevet store mængder af fisk ind til havnene. Der kom både fra hele landet for at få del i dette eventyr, da der var få fisk andre steder samt at der var fiskestop i den øvrige del af Østersøen. Dette sammentræf med mange fisk og et fiskestop gav et forrygende antal af juvenile Kaspiske Måger på flere hundrede fugle, mens det øvrige land overhovedet ikke bemærkede dette. Dette Influks kunne derfor meget nemt været blevet overset. Da Skrubberne forsvandt gik fiskerne over til at fange Tunger. De blev ikke fanget i samme mængder som Skrubberne og fiskerne var ofte hurtigere til at få renset dem end Skrubberne og ofte var de færdige længe før de nåede ind til havnene. Denne omlægning betød der var meget færre måger der kom med ind efter kutterne. Ofte kunne jeg i teleskop se kutterne meget langt ud og se der var mængder af måger efter dem, men fuglene knækkede ofte af og kom derfor aldrig med ind i de mængder jeg oplevede i juli/august hvor rensearbejdet tog længere tid. Så det billede jeg oplevede i 2020 viser klart, at hvis der bliver færre til at fiske plus evt. flere fiskestop i fremtiden, så vil der også blive registreret færre Kaspiske Måger på Langeland.

Om 2020 var et helt ekstraordinært fantastisk år vil kræve flere års undersøgelser for at have noget at sammenligne med. Den måde som jeg har arbejdet på, fx. med at skelne de enkelte fugle selv om de ikke var ringmærket er mig bekendt aldrig blevet gjort før i Danmark. Men jeg tror godt jeg alligevel tør påstå at forekomsten på Langeland samt nok også i det øvrige Østdanmark er meget større end man tidligere har troet, arten er klart undervurderet. Dette underbygges også af at den spreder sig kraftigt mod vest, hvor den de seneste år er begyndt at yngle i Holland og endda i rene par. Hvis den ikke allerede er i Danmark så tror jeg det kun er et spørgsmål om tid før den også yngler her. 

Jeg vil især gerne takke Hans Larsson for at have kommenteret mange af de problematiske fugle som jeg har sendt ham fotos af. Kjeld T. Pedersen takkes for at lade mig deltage i hans fangst og ringmærkning af Kaspiske Måger på Langeland. Laila Neermann takkes for godt selskab på flere af turene til havnene. Frem for alt takkes fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg for deres forståelse for at jeg konstant har kigget dem over nakken og næsten været i deres havnene nat og dag. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

KASPISK MÅGE. 

Kaspisk Måge juv./1k. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Mit projekt med at følge denne art meget tæt i 2020 viste at den er kraftigt overset på Langeland. Om så 2020 evt. skulle være et år over gennemsnit, så antager jeg alligevel den fortsat optræder i meget større mængder end der tidligere er spekuleret i. Desværre er der blandt de ornitologer der kommer på Langeland ikke den store interesse for at kigge på måger, så der vil fortsat nok kun blive registreret få fugle i fremtiden i forhold til hvad der ellers kommer forbi. Jeg vil fremover også følge arten tæt, men vil dog ikke bruge lige så meget tid som jeg gjorde i år. 

I alt blev der registret 645 forskellige individer i 2020 på Langeland !. I de to havne blev der tilsammen set 645 fugle. Af dem er der 16 fugle (1 2k og 15 1k) der blev set i begge havne, hvilket vil sige der i alt er set 629 forskellige individer i de to områder til sammen. De resterende observationer på Langeland var mere tilfældige og jeg fik desværre aldrig tid til at kigge intenst efter trækkende fugle ved Dovns Klint. Udenfor de to havne havde jeg blot 16 fugle.

Bagenkop havn: I alt 339 forskellige individer. 

Adult 4K+ 4K 3K 2K Juv/1K
15 3 6 24 38 253

Spodsbjerg havn: I alt 306 forskellige individer.

Adult 3K 2K Juv/1K
10 10 17 269

Siø: I alt 1 individ.

2K
1

Barager Nebbe: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

Søndenbro I alt: 1 individ.

Juv/1K
1

Kelds Nor: I alt 8 individer.

Adult Juv/1K
3 5

Dovns Klint: I alt 3 individer.

Adult Juv/1K
1 2

Klise Nor: I alt 1 individ.

4K
1

Bukkemose Strand: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE. 

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 25. juli 2020.

Artens forekomst er fortsat svær at blive klog på. Det skyldes først og fremmest det er en meget svær art at bestemme og som måske i nogen grad derfor også er overset. Jeg har set flere kandidater i løbet af 2020 som jeg ikke har “turde” bestemme, men på trods af det er det alligevel blevet til 7 forskellige fugle, hvoraf de 6 er fotodokumenteret. Alle fugle stammer fra fra Bagenkop havn, hvor de blev fundet i perioden 26. maj til 21. juli 2020. En enkelt 2k fugl dukkede op i to omgange og blev frem til 14. oktober 2020.

1 3k den 26.-27. maj 2020. Bagenkop.

1 2k den 31. maj til den 23. juni 2020 Bagenkop. Efter yderligere et gennemtjek af Middelhavsmågerne var det samme fugl som vendte tilbage den 13. juli og blev frem til den 14. oktober 2020. I anden omgang var den mest regelmæssig i juli og august, herefter var den væk i længere perioder. Den blev ringmærket den 9. august 2020 med en gul ring med sort skrift (VLHH). Fuglen blev iøvrigt aflæst efter den var forsvundet for Bagenkop havn lige nord for München i Tyskland den 3., 4.,6, 8.,11., 12. og 13. december 2020. 

1 2k den 26. juni 2020 Bagenkop. 

1 3k den 8. juli 2020 Bagenkop.

1 3k den 16.-17. juli 2020 Bagenkop. 

1 juvenil den 19. juli 2020 Bagenkop. Iøvrigt den første juvenile jeg nogensinde har set på Langeland.

1 juvenil den 21. juli 2020 Bagenkop.

 

BALTISK SILDEMÅGE. 

Baltisk Sildemåge 1k i selskab med Svartbag, Spodsbjerg den 29. august 2020. 

I november 2019 så jeg min først Baltiske Sildemåge på Langeland da en 1k rastede flere dage i Bagenkop. De gode takter blev fulgt op i 2020, hvor der også generelt var mange Vestlige Sildemåger inde i havnene. At bestemme Baltisk Sildemåge er altid en udfordring hvis de ikke er farvemærket, men størrelse og fældning er gode kriterier. Sæsonen bød på hele 3 forskellige fugle og de blev alle fundet i eller ved havnene. Især en fugl kunne nydes gennem længere tid da den sås med jævne mellemrum i både Spodsbjerg og Bagenkop.

1 juvenil den 18. august 2020 Bagenkop.

1 juvenil den 29. august til den 23. september 2020. Denne fugl blev set på 5 datoer. Første gang jeg registrerede den var i Spodsbjerg havn den 29. august og sidenhen igen den 9. september og til sidst den 23. september 2020. Som flere af de Kaspiske Måger der også vekslede mellem Spodsbjerg og Bagenkop genfandt jeg den også i Bagenkop den 31. august samt den 12. september 2020. 

1 Adult den 6. oktober 2020 Bagenkop. Fra havnen sås en SØ trækkende gammel fugl. 

 

SIBIRISK SILDEMÅGE. 

Sibirisk Sildemåge 1k. Skovsgaard Gods 18. november 2020.

1 juvenil den 18. november 2020 Skovsgaard Gods. Årets mest “dyre” måge på Langeland blev denne 1k fugl med karakter af formen heuglini som noget overraskende blev fundet i en større flok måger der fløj bag en traktor der var ude og pløje ved Skovsgaard Gods. Denne race/art er ligesom Baltisk Sildemåge meget svær at bestemme med sikkerhed. Man skal være opmærksom på størrelse og fældning. Det drejede sig om en temmelig stor fugl som var i fuldstændig juvenil dragt, hvilket burde være nok til at udelukke Vestlig Sildemåge. 

 

SORTHOVEDET MÅGE. 

Sorthovedet Måge Adult. Drejet, Spodsbjerg den 1. november 2020.

Denne smukke måge er fortsat og lidt overraskende en fåtallig til sjælden fugl på Langeland. Men den vil før eller siden nok blive mere almindelig samt en fast ynglefugl på Langeland. Kun en af årets 6 iagttagelser fremviste yngleadfærd, da den blev fundet i en stor Hættemågekoloni.

1 Adult fugl den 28. marts 2020 Boftofte. Fuglen stod midt inde i en stor Hættemåge koloni, men desværre var der ikke nogen mage. Jeg besøgte stedet et par gange mere i løbet af foråret uden at kunne finde den igen.

1 2k den 13. maj 2020 Kelds Nor.

1 1k den 2. oktober 2020 Nørreballe Nor.

1 1k den 11. oktober 2020 Nørreballe Nor. Det kan ikke udelukkes det var samme individ som også sås ved Nørreballe Nor den 2. oktober 2020.

1 Adult den 28. oktober 2020. Ud for Spodsbjerg havn.

1 Adult den 1. november 2020. Drejet, Spodbjerg. Der var klar forskel i dragten (hovedtegning) på de to fugle fra Spodsbjerg området og som derved med sikkerhed kunne bestemmes til to forskellige fugle.

 

 

 

 

JEG HAR SVÆRT VED AT FÅ ARMENE NED… MIDDELHAVSSØLVMÅGE DEN 8. DECEMBER 2020.

Hertil aften ringede Kjeld T. Pedersen med en super genmelding af den 2k Middelhavssølvmåge som vi ringmærkede i Bagenkop havn den 9 august 2020. Fuglen er blevet aflæst i et kompost område som hedder Eitting, Wurzer Umwelt som ligger lige nord for München i Tyskland !. Her er den blevet aflæst 3 gange af Christian Tolnai og Josef Reichart  hhv. den 3., 4. og 6. december 2020. 

Jeg fandt fuglen i Bagenkop havn den 31. maj 2020 og her opholdte den sig frem til den 23. juni 2020. Herefter forsvandt den fuldstændig, men den 13. juli 2020 genfandt jeg den atter i Bagenkop havn. Her blev den frem til den 14. oktober 2020, men var ofte i perioder væk. Jeg så denne i anden omgang mest i juli og august, mens det var mere sporadisk i september og oktober.  

Foto: Kjeld T. Pedersen, Copyright.

Den 9. august ringmærkede vi 2k Middelhavssølvmågen som nu opholder sig lige nord for München. Bagenkop havn den 9. august 2020.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses 2k Middelhavssølvmågen VLHH i sit rette element. Bagenkop havn den 19. august 2020.

VLHH har pakket kufferten og er på vej til varmere vejr. 

 

 

OVERRASKENDE GOD DAG FOR MÅGERNE PLUS EN NY LANGELANDSART DEN 8. DECEMBER 2020.

Endelig en dag der ikke bød på kraftig vind, men blot let vind fra SØ. Solen var atter total forsvundet… Det var rigtig december gråt. Inden jeg rigtig kastede mig over mågerne var jeg et smut forbi Kelds Nor.. I selve Noret var der lidt tomt, men til min store overraskelse kom der en ikke helt udfarvet Sule (subad) trækkende ganske tæt forbi kysten. Jeg er ret overbevist om det er min første Sule på Langeland nogensinde, hvor jeg iøvrigt tænker den må være meget sjælden i december. Bagenkop havn lignede sig selv hvad angik de første timer hvor jeg fandt de seneste dages fugle, men jeg fik dog alligevel lidt belønning for at holde ud, da der dukkede en ny 1k fugle op. Dagens fordeling i Bagekop havn var følgende 2 3k, 1 2k og 3 1k, hvilket giver i alt 6 fugle. I Spodsbjerg mødte jeg Kjeld T Pedersen som fik ringmærket en enkelt 1k Kaspiske Måge. Der var virkelig gang i de Kaspiske Måger heroppe i dag, det blev til ikke mindre end 7 1k fugle, hvoraf de 3 var nye for 2020. 

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLHK).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens overraskelse for mig var denne ikke helt udfarvede Sule som trak forbi kysten langs med Kelds Nor. Det var min første Sule på Langeland så vidt jeg husker. Kelds Nor den 8. december 2020.

Kaspisk Måge 1k. Bagenkop havn den 8. december 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 8. december 2020.

 

KUNNE IKKE FØLGE OP PÅ DE GODE TAKTER… DEN 14. OKTOBER 2020.

Total vejrskifte siden i går på Langeland. Det fantastiske smukke efterårsvejr var væk i dag, vinden var utrolig kraftig med stød tæt på kuling som kom fra NØ. Det var også blevet temmelig koldt, så det varme tøj måtte findes frem. Der var heller ikke nær de samme fugle i luften som i går, så det var lidt op af bakke denne onsdag. Da det ikke rigtig indbød til at stå på en bakketop eller en klint og kigge træk, brugte jeg mange timer i Bagenkop havn. Jeg kunne dog ikke presse nye Kaspiske Måger ud af det i dag, jeg måtte nøjes med 4 fugle hhv. 1 3k fra den 8. august 2020 samt 3 1k som alle var gengangere fra i går. Den Vestlige 1k Sildemåge fra i går samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) var også på plads i dag. Om eftermiddagen kørte jeg op til Skovsgaard Gods, da jeg havde lovet den lokale Naturvejleder at hjælpe til ved et aftenarrangement sammen med Nis Rattenborg, hvor vi skulle fortælle om nattrækkende fugle. Inden det gik i gang fik jeg set en Stor Tornskade (den 4. jeg ser på Langeland dette efterår), en Kortnæbbet Gås, samt 3 Havørne på Godsets arealer, så fin afslutning på fugledagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 3k. Bagenkop havn den 14. oktober 2020.

Det burde have været en Ørkenstenpikker når man kiggede på de omgivelser denne Stenpikker rastede i. Fakkemosen den 14. oktober 2020.

MANGE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP PLUS EN ALPESEJLER VED GULSTAV DEN 13. OKTOBER 2020.

Det var en fantastisk smuk dag på det sydlige Langeland som bød på rigtig mange trækkende fugle, især kom der mange Musvåger og Bramgæs.. Jeg startede med at kratluske omkring Ristinge inden jeg ville til Bagenkop havn. Der var ikke rigtig nogen sangere i buskene af betydning, men det væltede rundt med Sangdrosler og Vindrosler som konstant lettede når jeg tog et skridt mod en busk. I luften hørtes Hedelærke, Bjergvistjerter og sågar trækkende Skægmejser. Bramgæssene var også rigtig ankommet, den ene flok efter den anden havde kurs mod Ærø. Musvågerne samlede sig i store skruer inden de tog samme kurs som Bramgæssene. Mellem Musvågerne var der en enkelt Rød Glente samt Rørhøg. Herefter gik turen til Bagenkop, hvor jeg startede med en næsten tom havn for måger. Men heldigvis kom der lidt både ind og med dem en fin omgang Kaspiske Måger lige præcis som jeg havde håbet på. Jeg fik set hele 10 forskellige fugle, hvoraf de 8 var nye for 2020. De nye fugle var alle 1k fugle, mens gengangerne var 1 3k fra den 10. august og 1 2k fra den 13. juli 2020. Af andre nævneværdige måger i havnen var der en temmelig stor 1k Vestlig Sildemåge samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) plus 2 Cactus-hybrider. Mens jeg var nede i havnen hørte jeg rygtet om en trækkende Alpesejler som Morten Müller havde set trække sydøst ved Klise Nor.. et fantastisk fund. Jeg opgav dog hurtigt tanken om at nå den og regnede derfor med at jeg ikke fik set denne fine fugl i denne omgang. Men pludselig efter et par timer kom meldingen om at den igen var blevet set ved Ørnehøj. Jeg tog chancen og kørte derned, da det blot var 5 minutter fra havnen. Efter godt 15. minutter dukkede den op og lå sammen med en stak Svaler. En utrolig flot fugl, hvor vi kunne se den hvide mave ganske fint. Herefter forsvandt den og blev ikke set mere, så det var på et hængende hår jeg fik mig en ny Langelandsart. Mens vi atter prøvede at genfinde den, dukkede der en Mursejler (en Gråsejler, kunne nok ikke helt udelukkes da den lå temmelig langt væk) op på scenen. Så hele 2 Sejlere i oktober i Danmark var jo noget over gennemsnit. Inden jeg smuttede op til Spodsbjerg havde jeg en Stor Tornskade samt en rastende Dværgfalk i Fakkemosen. Spodsbjerg havn var tom for Kaspiske Måger og jeg måtte nøjes med den faste 1k Vestlige Sildemåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 1k Kaspiske Måge havde lidt streger i ansigtet, dog nok ikke nok til at jeg blev alt for bekymret. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.

Vestlig Sildemåge 1k. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.

FEDT GENSYN MED EN POLAK SAMT NYE KASPISKE MÅGER I DE LANGELANDSKE HAVNE DEN 6. OKTOBER 2020.

Jeg måtte slide i det for at få nogle Kaspiske Måger i dag, men når det så giver bonus plus lidt ekstra… så er det jo det hele værd. Jeg måtte besøge Bagenkop havn i flere omgange før jeg fik smilet frem.. men sidst på dagen var der fint med især unge fugle inde. Dagens høst blev 8 Kaspiske Måger og de fordelte sig på følgende måde, 2 3k (1 ny plus fuglen fra den 8. august 2020), 1 2k (genganger fra den 13. juli 2020) samt 5 1k fugle, som alle var nye. Dog var en af 1k fuglene en genganger for den samlede total. Noget overraskende dukkede en polsk farvemærket fugl (P1R0) op igen som tidligere havde rastet i Spodsbjerg havn i perioden den 28. august til den 14. september 2020. Gad vide hvor den havde været de seneste 3 uger, hvor jeg ikke havde set noget til den. Dagens mest sjældne måge i Bagenkop blev en smuuuuuk adult Baltisk Sildemåge der trak SØ uden for havnen, den første adulte jeg ser hernede og blot den 2. jeg nogensinde har haft i det gamle Fyns amt (1. fund (foto) stammer fra Glorup den 3. april 2011). 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) ville også lege med i dag. Spodsbjerg havn bød på 2 Kaspiske Måger hhv. 1 3k som var en ny fugl samt 1 1k som var den farvemærkede (VLCH). Jeg så også den 1k fugl jeg ikke turde bestemme i går og kunne ikke lade være med at tænke på om jeg havde været for forsigtig og ikke bestemme den til en Kaspisk Måge !. Den langtidsstationære Vestlige Sildemåge var igen hjemme i havnen. Ellers bød Langeland på trækkende Blisgæs, rastende Skovpiber (fandens også), 2 Sortstrubet Bynkefugl plus et par Sølvhejre.

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Bagenkop havn: (P1R0)

Aflæsninger af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kom sådan til at tænke på det gamle ZZ Top nummer “Jesus just left Chicago (Spodsbjerg)” da jeg så mit foto fra i dag af den polske (P1R0) Kaspiske Måge. Og lidt som ham Jesus, så kommer de og går som det passer dem. Bagenkop havn den 6. oktober 2020.

Jeg fandt P1R0 i Spodsbjerg sidst i august 2020, bemærk hvor lys/hvid den er blevet siden den gang. Iøvrigt vil jeg ikke afvise der kan være et Sølvmåge-gen i denne fugl. Men den er tilbagemeldt som Kaspisk Måge fra Polen. Men lad os se hvad der sker med den når den bliver ældre. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

Bemærk der er enkelte svage streger i ansigtet på denne 3k Kaspiske Måge !! Hvor går grænsen før man skal råbe op om hybridkarakter ?… Spodsbjerg havn den 6. oktober 2020.

EN 2K TYSK UDFORDRING PLUS FLERE MÅGEPROBLEMER DEN 5. OKTOBER 2020.

På en overvejende grå dag, der også bød på lidt regn en overgang… væltede det afsted med fugle på Langeland. Der var rigtig mange trækkende Knortegæs samt Blisgæs plus den ene Bog-/Kvækerfinke flok efter den anden der trak ud i disen. Men der var ikke tid til at tælle, da jeg var atter var mere optaget af mågerne som bød på lidt “hovedpine” angående en sikker bestemmelse i dag. Det startede ganske nemt i Bagenkop havn, da jeg havde den faste 3k Kaspiske Måge fra den 8. august 2020 plus yderligere 2 3k fugle som var nye. En 2k fra den 13. juli 2020 var atter på plads efter en mindre pause. Der var også to ret typiske Cactus typer (den ene var ganganger fra den 2. oktober 2020). Men så dukkede der pludselig en ikke helt samarbejdsvillig 2k Kaspisk Måge/Cactus op med en gul ring (XHVH) som rastede kortvarigt inden den trak mod SØ. Jeg er klart mest stemt for det drejer sig om en Cactus, men den havde en meget dyb og rugende stemme som lød som en Middelhavsssølvmåge. Jeg er meget spændt om tyskerne ved hvad de har ringmærket, da den måske kommer fra en af de berygtede hybridkolonier, hvor der er basis for lidt af hvert. Den faste 2k Middelhavssølvmåge var heldigvis noget nemmere at bestemme (VLHH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens første svære måge… Kaspisk Måge 2k eller nok mere sandsynligt en 2k Cactus. Bagenkop havn den 5. oktober 2020.

Ville forvente noget mere hvide undervinger på en 2k Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 5. oktober 2020.

“Tyskeren” fik nok og forsvandt mod SØ… Det bliver spændende at få informationer på denne fugl. Bagenkop havn den 5. oktober 2020.

Efter mange timer på Sydspidsen gik turen op til Spodsbjerg havn. Her var der 2 klare 1k Kaspiske Måger, den ene var den sidste Kjeld havde ringmærket (VLHC) (kend den på knækket) samt den ungfugl jeg fandt i går. Der var yderligere en 1k fugl, hvor jeg ikke rigtig ved hvad jeg skal synes, men hvis ens første indtryk ikke lige er i skabet, skal man ofte holde sig til det. Alle fugle skal og kan ikke bestemmes med sikkerhed. En god huskeregel er…. kan du ikke se om det er en Sabinemåge eller Lille Kjove i første “hug” så glem det !.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens anden hovedpine. Spodsbjerg havn den 5. oktober 2020.

På grund af det grå og overskyet vejr var det svært at få et passende foto af undervingerne. Spodsbjerg havn den 5. oktober 2020.

Halens tegning er perfekt til en 1k Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 5. oktober 2020.

Det er da bare en “Havmåge” som de gamle jæger altid sagde ude på Værnengene da jeg var en meget ung mand… jeg skulle ha` hørt efter. Spodsbjerg havn den 5. oktober 2020.

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn VLHC.

 

 

 

 

 

 

NY MAGISK GRÆNSE… 500 FORSKELLIGE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND I 2020 DEN 4. OKTOBER 2020.

Det blev en stor dag for de Kaspiske Måger på Langeland i dag, jeg fandt nemlig hele 10 fugle, hvoraf de 9 var nye for 2020. Bagenkop var helt suveræn, da en enkelt kutter trak alle de nye med ind. Da jeg ankom var der kun en genganger i havnen (3k fra den 8. august 2020). Men efter flere timers venten ankom en båd som jeg havde ventet på, og som jeg på afstand havde set havde en masse måger efter sig. Det var især ældre fugle der kom med ind, de nye fordelte sig således 1 adult, 3 3k samt 2 1k. Men ingen af fuglene blev særlig længe, efter en times tid var de alle atter væk, på nær den faste genganger. Jeg skyndte mig nu til Spodsbjerg havn og her var der også bid, da jeg fik 3 nye hhv. 2 adulte og 1 1k. Indtil i dag havde jeg blot haft en enkelt adult fugl i Spodsbjerg havn i 2020, så det var noget der rykkede. Med dagens høst kom jeg op på 500 FORSKELLIGE INDIVIDER PÅ LANGELAND I 2020 !!!. Jeg er dog ikke helt overrasket over det høje antal, da jeg længe har været af den overbevisning at arten har været overset. Hvis ikke fiskene var forsvundet i starten af september og fiskeriet var gået i stå, så havde jeg nok meget tidligere rundet de 500 fugle. Men for at opnå et stort antal på Langeland er forekomsten meget afhængig af om der er gang i fiskeriet, det er nemlig meget tydeligt at fuglene forsvinder så snart der ikke er nogen fisk. Så hvis fiskeriet ikke overlever på Langland, så vil antallet falde drastisk. Nu er jeg blot spændt på hvad jeg kan nå inden året slutter… 600 måske ??? Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) var også på plads igen i dag, dog kun tidligt om morgen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 4. oktober 2020.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 4. oktober 2020.

Kaspisk Måge adult. Spodsbjerg havn den 4. oktober 2020

 

ATTER SMUKT VEJR PÅ LANGELAND DEN 29. SEPTEMBER 2020.

Efter en dag med tungt vejr og vildt mange fugle, skinnede solen smukt i dag og der kom forsat godt med fugle, dog ikke i de samme mængder som i går. Efter et hurtigt stop i Bagenkop havn, som gav 2 nye 1k Kaspiske Måger plus en 1 3k (genganger fra den 8. august 2020) tog jeg ned til Sydspidsen. Da der var godt fyldt op med pipfolk på Dovns Klint, valgte jeg at satse på Gulstav Klint. Det var et ganske fint alternativ, da rigtig mange Musvåger, Glenter og Spurvehøge trak ud mellem Vesterskov og Bagenkop plus rigtig mange småfugle fulgte skoven inden de røg ud. Der var pænt med Finker og Blåmejser samt lidt Bjergvipstjerter og Hedelærker. Langs kysten havde jeg en enkelt 1k Kaspiske Måge (ny), som lå og røg lidt frem og tilbage mellem de to klinter. Ellers sås en smuk han af Blå Kærhøg og en enkelt trækkende Sølvhejre. Jeg tjekkede Bagenkop endnu engang inden jeg kørte mod Spodsbjerg havn.. Det gav også fint med Glenter og Musvåger plus den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH). I Spodsbjerg havn var jeg heldig med en ny 1k Kaspiske Måge mellem de godt 30 måger der opholdte sig i havnen. Så samlet 4 nye i dag og 5 i går er 9 på to dage, hvilket er godkendt. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k i det tidlige morgenlys. Gulstav Klint den 29. september 2020.

En Svartbag kunne ikke lade være med at drille en Rød Glente, men det lignede godt nok Klods-Hans mod Steve Heighway !. Gulstav Klint den 29. september 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 29. september 2020.

 

1K, 2K OG 3K OG SÅ LIGE EN 2K MERE…. LANGELAND DEN 26. SEPTEMBER 2020.

Efter en dejlig dag i SV-jylland igår var det atter tid til at tjekke de to pt temmelig mågetomme havne på Langeland hhv. Bagenkop og Spodsbjerg. Det var et lidt sørgeligt syn der mødt en, der var kun knap 50 måger inde… Jeg kunne blot se to gamle kendinge af Kaspisk Måge, en 2k fra den 13. juli og en 3k fra den 8. august 2020. En anden gammel kending var 2k Middelhavssølvmågen som nu har været i havnen i lidt over 2 måneder. Den er nu ved at være ganske flot i fjerdragten igen. På vej til Spodsbjerg havn var jeg ved at blive fløjet ned af en Dværgfalk ved Påø, hvilket var en af meget få rovfugle jeg fik set i dag. Spodsbjerg havn bød også på meget få måger inde i dag, dog var der en enkelt 1k Kaspisk Måge. Det var den med knækkede svingfjer i venstre vinge (en rigtig Langelænder… kend den på knækket !!) tøhø.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: VLCH.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 2k. Haft min bedste sæson for arten på Langeland nogensinde, da jeg har fundet 8 forskellige fugle. Dog blev det kun til 2 juvenile mellem de mange unge Kaspiske Måger som prægede sommeren og det tidlige efterår på Øen. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Den er nu atter ved at være ganske pæn i fjerdragten. Bagenkop den 26. september 2020.

Middelhavvsølvmåge 2k… Der blev holdt godt øje med mig. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Vi holder os til 2k måger i dag, her ses den 2k Kaspiske Måge som har rastet siden 13. juli 2020. Bagenkop havn den 26. september 2020.