SAMLET OVERBLIK OVER KASPISK MÅGE, MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BALTISK SILDEMÅGE, SIBIRISK SILDEMÅGE/BALTISK SILDEMÅGE OG SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND I 2021 DEN 31. DECEMBER 2021.

I 2021 har jeg igen forsøgt at få et samlet overblik over hvad der er af Kaspiske Måger på Langeland i løbet af et helt kalenderår. Nøjagtig som i 2020 da jeg for første gang havde muligheden for at følge arten igennem et helt år har jeg arbejdet med at kunne genkende de enkelte fugle med eller uden ringe. I år har jeg derfor atter gennemfotograferet størstedelen af de fugle jeg har registreret for at kunne genkende dem igen og igen. Dette er et ganske omfattende arbejde der kræver utrolig mange timer foran computeren, næsten flere end dem jeg bruger i felten. Uden dette fotoarkiv ville det dog ikke være muligt for mig at kunne genkende flere af fuglene fra hinanden. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Langeland rummer mange flere Kaspiske Måger end man tidligere har antaget. I 2020 (645 individer) og 2021 (232 individer) har jeg samlet registreret 877 individer på Øen. Der er dog lidt gengangere mellem december 2020 og januar 2021 især. Jeg har ikke kigget på antallet mellem gengangerne mellem de 2 måneder, men der er set cirka 850 forskellige individer på Langeland i de 2 år min undersøgelse har stået på. Spodsbjerg havn den 14. december 2021.

De to år har været meget forskellige og minder på mange måder overhovedet ikke om hinanden bortset fra at der både i 2020 og 2021 var et fiskestop i februar og marts. I de to perioder var der begge år meget få fugle i Bagenkop havn og Spodsbjerg havn, hvilket ikke var så overraskende. I modsætning til 2020 hvor der om sommeren blev fanget rigtig mange fisk og der derved kom rigtig mange Kaspiske Måger med ind til havnene, især mange juvenile fugle, så skete dette ikke i 2021. Bagenkop havn gik fuldstændig i stå, faktisk resten af året, der var næsten ingen fiskeaktivitet dernede og det blev til meget få Kaspiske Måger. Spodsbjerg havn var også langt bagefter sidste års flotte forekomst, men i modsætning til Bagenkop havn kom der dog lidt fugle ind, da der var 3 ret aktive kuttere der. Den dårlige sommer (en kombination af ingen fiskeaktivitet og evt. et år med dårlig ynglesucces i Polen ?, hvor en stor del af de Langelandske Kaspiske Måger stammer fra) betød at der blot blev registreret 1 juvenil fugl i hele juli ! (den 31. juli Kelds Nor). På samme tid i 2020 blev der set omkring 100 juvenile fugle på Langeland, primært i havnene. De ny hårde stramme kvoter med endnu et fiskestop i februar og marts 2022 lover derfor ikke godt for den nye sæson. Fremtiden ser derfor lidt dyster ud for fiskerierhvervet samt de Kaspiske Måger på Langeland. Forsvinder fiskerne vil man fremover se et meget mindre antal af denne smukke måge omkring Langeland. Det er dog muligt som jeg oplevede på Bornholm i starten af oktober i år, hvor der næsten heller ikke er noget fiskeri længere, at man kan finde en masse Kaspiske Måger inde i agerlandet, hvor de lige som de andre måger hænger bag landmanden der er ude og pløje i fremtiden. Jeg fandt faktisk  i dette efterår flere fugle på Langeland ved at køre rundt og tjekke pløjemarker. Yderligere et tiltage var at der fra september af blev lavet kategorisering af de Kaspiske Måger, de blev inddelt i A og B fugle. A fugle var “typiske” fugle, mens B fugle var fugle der afveg lidt. B fuglene kunne sagtens være Kaspiske Måger, men muligheden for at der var et Sølvmågegen i dem kunne ikke udelukkes. Da denne kategorisering først startede sent i år, indgår B fuglene ikke i det samlede materiale og nævnes derfor ikke i den samlede oversigt (der blev maks registreret 5 B fugle fra september 2021 af og året ud). Der blev også registreret flere “Cactus fugle” i år (hybrider mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge), der var dog meget færre af dem i 2021 end i 2020. 

Jeg vil igen i år takke fiskerne i både Bagenkop og Spodsbjerg havn for hyggeligt samvær samt at de igen har accepteret jeg har stået og kigget dem over nakken i jagten på mågerne der har rastet omkring dem når der er blevet landet fisk eller renset fisk.. En særlig stor tak skal også lyde til Hans Larsson som atter har kigget samt kommenteret de mange måger jeg har sendt til ham i løbet af året. Zoologisk Museum/Mikkel Lausten og Kjeld Tommy Petersen takkes også for deres hurtige svar på mine mange mågeaflæsninger som jeg har indsendt til dem. Til sidst skal Laila Neermann takkes for dejligt og hyggeligt selskab på mange af mågeturene, hvor hun var været en fantastisk hjælp og støtte for mig.

En stor tak også til læserne af min blog som har haft lyst til at læse om måger igen og igen. Hvis der er nogen der skulle være blevet mere interesseret i mine tal, så kan de ikke findes i DOF-Basen, da jeg ikke indtaster mit materiale der. (gælder også materialet fra 2020). Dog har Laila Neermann indtastet de fugle hun har set sammen med mig i DOF-Basen når hun har været med på turene. 

KASPISK MÅGE

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Igen i år har jeg fotograferet de Kaspiske Måger igen og igen for at kunne genkende dem fra gang til gang. På 2 år har jeg taget mere end 100.000 billeder af fuglene. Det har været et kæmpe arbejde at få dem gennemgået, jeg har dog elsket hvert minut. Mågerne på Langeland har nok været min største ornitologiske udfordring nogensinde. Spodsbjerg havn den 27. december 2021.

I 2021 registrerede jeg 238 Kaspiske Måger på Langeland, dog skal der trækkes 6 fugle (2 i første halvår og 4 i andet halvår) fra det samlede antal, da flere af de samme fugle blev registreret på forskellige lokaliteter, så det nøjagtige antal er 232 forskellige individer. Det står i skarp kontrast til 2020 hvor jeg samlet fik registreret 645 forskellige individer, det var en nedgang på lige knap 36 procent. Årsagen var som tidligere omtalt manglende fiskeri og evt. dårlig ynglesæson for arten, det blev blot til 90 juvenile/1k fugle i andet halvår. Igen i år aflæste jeg flere fugle som både var ringmærket i Danmark og i udlandet (Polen og Litauen). Især fuglen fra Litauen var sjov, da jeg allerede havde aflæste den som 1k i Spodsbjerg havn i 2020 (den 24. august 2020) og nu igen samme sted bare året efter som 2k (den 6. september 2021). Sidste år forsvandt den med det samme, denne gang genfandt jeg den kort efter i Bagenkop havn (den 8. september 2021). I mod-sætning til 2020 ringmærkede vi ikke nogen fugle på Langeland i år, selv om det ellers efterfølgende gav en masse fine aflæsninger fra Polen, Tyskland og Holland. 

SAMLET ALDERSFORDELING

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 15 17 32
5k 0 2 2
4k+ 0 0 0
4k 14 2 16
3k 15 7 22
2k 47 29 76
Juvenil/1k 0 90 90
Samlet 91 147 238*

* I alt 6 fugle gik igen på flere lokaliteter og skal derfor trækkes fra det samlede antal i tabellen (238-6= 232).

ALDERFORDELING I BAGENKOP HAVN

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 8 4 12
5k 0 0 0
4k+ 0 0 0
4k 4 1 5
3k 7 0 7
2k 12 2 14
Juvenil/1k 0 6 6
Samlet 31 13 44

ALDERSFORDELING I SPODSBJERG HAVN

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 6 12 18
5k 0 1 1
4k+ 0 0 0
4k 7 1 8
3k 6 7 13
2k 24 21 45
Juvenil/1k 0 65 65
Samlet 43 107 150

ALDERSFORDELING FOR ØVRIGE LOKALITETER FX. RUDKØBING/FRELLESVIG

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 1 1 2
5k 0 1 1
4k+ 0 0 0
4k 3 0 3
3k 2 0 2
2k 11 6 17
Juvenil/1k 0 19 19
Samlet 17 27 44

 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge subadult. Kun to fugl kom igennem “nåleøjet” i 2021. Håber 2022 bliver et noget bedre år for arten samt at jeg bliver bedre til at spotte den. Bagenkop havn den 29. november 2021.

Der kunne ikke følges op på det flotte resultat fra sidste år hvor jeg registrerede 7 fugle. I 2021 fandt jeg blot 2 fugle og begge var i andet halvår. Den første var 1 2k i Klise Nor den 12 oktober (ikke fotograferet). Årets sidste fugl var 1 subadult fugl den 29. november. I løbet af året har jeg haft flere interessante kandidater som jeg især har haft Hans Larsson fra Sverige til at kigge på. Nogle fugle kunne “aflives” mens andre simpelthen ikke kunne bestemmes med sikkerhed på trods af rimelige ID billeder. Jeg er overbevist om jeg nok fortsat overser flere fugle, men jeg tror fortsat den er meget fåtallig eller sjælden på Langeland. Umiddelbart er arten kun regelmæssig i Vadehavet især omkring Fanø, hvor Kim Fisher er god til at finde den samt dokumentere den med fotos. Arten burde faktisk nok figurere på den danske liste over arter der skal beskrives til det danske sjældenhedsudvalg (SU), det ville give et mere reelt billede af artens forekomst i Danmark.

 

BALTISK SILDEMÅGE

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk Sildemåge adult. Et noget overraskende fund i december på en pløjemark. Ormstrup den 7. december 2021.

Igen i år lykkedes det at finde denne art, da 1 adult fugl rastede på en mark ved Ormstrup den 7 december. Her var den i selskab med en masse andre måger der var på ormejagt efter en traktor der var ude og pløje. Det var især Sølvmåger og Stormmåger og en enkelt 1k Kaspisk Måge der var på marken. Fundet er samtidig det første fund af en Sildemåge på Langeland i december måned. Jeg har også fundet arten i 2019 (1 1k) samt i 2020 (2 juvenile/1k samt 1 adult). I modsætning til årets fund stammer de andre fund fra havnene (Bagenkop og Spodsbjerg).

 

SIBIRISK SILDEMÅGE/BALTISK SILDEMÅGE 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sibirisk Sildemåge/Baltisk Sildemåge juvenil/1k.  Især hovedet ligner meget en Sibirisk Sildemåge i følge Hans Larsson. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

For andet år i streg har jeg registreret denne meget svære art at bestemme (pt måske umuligt) og begge fund er måske/måske ikke registreret ret tidligt på efteråret. Det drejer sig om 2 juvenile/1k fugle hhv. den 28. august og den 27. september og begge er registreret i Spodsbjerg havn samt fotograferet. Det største problem med en sikker bestemmelse er primært hvordan man udelukker en stor han af Baltisk Sildemåge. Begge fugle var dog så store, at jeg mest  tror på det har drejet sig om Sibirisk Sildemåger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sibirisk Sildemåge/Baltisk Sildemåge juvenil/1k. Bemærk en meget stor fugle med et meget kraftfuldt næb. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

 

SORTHOVEDET MÅGE 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult. For første gang nogensinde fik jeg set arten i en af de Langelandske havne. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Antallet af fugle i 2021 (lille stigning) var meget på linie med sidste år, hvor jeg havde 6 iagttagelser af  5 til 6 fugle. De fleste af fundene var ret tilfældige (dog blev mange marker med små måger tjekket i løbet af foråret). De største forskelle i forhold til sidste år var at der var to vinterfund af en adult fugl hhv. ved Spodsbjerg i januar plus et af en adult fugl ved Løkkeby enge i december. Plus at der reelt kun var et rigtig efterårsfund af arten som iøvrigt også var en adult fugl, denne sås fra Baragge Nebbe til Spodsbjerg havn i september et par gange. Desuden blev der heller ikke registreret nogen 1k fugle. Ved Boftofte skovmose var der igen i år fugle der måske havde lyst/gjorde yngleforsøg, da der var 2 adulte ved mosen i april midt ude i den store Hættemåge koloni. Her følger en oversigt over de 9 fugle jeg fik set i 2021 på øen. 

Den 30. januar lå der en adult fugl og fløj rundt ude over havet mellem Spodsbjerg havn og Løkkeby enge. Til sidst forsvandt den mod NØ i retning af Sjælland. Det var det første fund for Langeland i 2021 samt det første januar fund nogensinde. 

Den 17. marts fandt jeg 2 adulte fugle der stod og rastede sammen med nogle Hættemåger ved Løkkeby enge. Efter et stykke tid lettede de og forsvandt.

Den 22. marts lykkedes det igen at finde en adult fugl, denne stod på en mark ved Illebølle Udflytter.

Den 10. april fik jeg et opkald fra Flemming Hansen at han havde set 2 adulte fugle ved Botofte Skovmose. Disse fugle så jeg selv senere på dagen stå inde i kolonien, hvor de lignede et par fugle der gerne ville yngle der. Det var præcis samme sted hvor jeg så en fugl den 28. marts 2020 stå og være meget aggressiv overfor Hættemågerne. Den 12. april var jeg atter forbi mosen, her havde jeg 1 til 2 kaldende samt overflyvende fugle, hvilket nok var de samme som den 10. april.

Forårets sidste fugl fandt jeg den 19. maj, da jeg så og hørte en 2k rastende fugl på en mark ved Nørre Longelse. Her var den i selskab med en masse andre måger, da der var en landmand der var i gang med noget markarbejde med sin traktor. Fuglen forsvandt dog til sidst i en nordlig retning.

Sidst på aftenen den 1. juli fandt jeg en adult fugl rastende på Siø hvor arten tidligere har ynglet (ved ikke om den også har forsøgt i 2021). Denne fugl blev heller ikke længe, den forsvandt pludselig i retning af Rudkøbing.

En ny adult fugl sås 2 gange hhv. den 10 september samt den 26 september mellem Baragge Nebbe og Spodsbjerg havn. Første gang stod den ved Baragge Nebbe og senere genfandt jeg den ved Drejet inden den endte ved Spodsbjerg havn. Fuglen var inde og vende havnen og blev dermed den første fugl jeg nogensinde ser i en af de Langelandske havne. Lidt overraskende genfinder jeg den atter ved Baragge Nebbe den 26. september 2021. På trods af mange besøg i området i denne periode så jeg den aldrig anden end de 2 gange.

Årets sidste fugl fandt jeg den 29. december på havet ud for Løkkeby enge, det drejede sig om en adult fugl. Fundet er det første af arten i december på Langeland.

På trods af en god spredning i fundene kan jeg ikke lade være med at spekulere i om der måske kunne være tale om den samme adulte fugl der opholder sig langs østkysten (fra Løkkeby enge til Baragge Nebbe). At jeg ser en adult i januar og igen i december plus at en adult fugl (her er det helt sikkert samme individ) kun ses 2 gange i perioden fra den 10. september til den 26. september, peger måske på samme fugl. Ud fra mine fotos har det dog ikke være muligt at fastslå om det kunne være samme individ (på nær ved september fundene). Med tanke på hvordan forskellige fugle vender tilbage år efter år for at overvintre samme sted foreligger muligheden dog for at der kan være tale om samme fugl.

FORTSAT ALT FOR STILLE DEN 26. DECEMBER 2021.

Inden jeg lige kommer frem til dagens noget magre mågeudbytte på Langeland, vil jeg lige starte med en lille kommentar til DOF´s Fugleåret 2020 som jeg netop har haft mulighed for at læse lidt i. Det er et meget flot værk med smukke fotos og mange informationer om forskellige forekomster af diverse fuglearter. Jeg var dog mest interesseret i at læse om forekomsten af Kaspisk Måge (vel ikke helt overraskende). Som jeg havde forventet var det et af de bedste år for arten i Danmark især pga. af Fanø og Stevnsområdet. I min egen region Fyn (alle observationer er næsten fra Langeland) var man kommet frem til 84 fugle i løbet af året. (med en vis usikkerhed !). Det står i en stærk kontrast til mine iagttagelser som tæller 645 forskellige individer alene på Langeland i 2020. Det skal tilføjes at jeg ikke indtaster mine egne iagttagelser i DOFbasen, da jeg bla. ikke synes mågedata bliver særlig grundigt belyst (virker til tider nærmest useriøst). Som et godt eksempel på denne lille “kindhest fra min side” er forekomsten af Middelhavssølvmåge fra min egen region. Her er man kommet frem til at der har været 10 forskellelige fugle hhv. 5 i første halvår og 5 i andet halvår. Selv om jeg altid stod på kanten af et 03 i matematik (hed det i min tid hvis man var en tumpe til tal, hvilket jeg var) så vil et hurtigt kig i DOF-basen vise det er helt skævt. Samlet er der kun set 5 fugle, 4 fugle i første halvår og blot 1 i andet halvår… Hvis DKU havde gjort deres arbejde lidt mere grundigt havde det været nemmere for dem der skulle arbejde med tallene. Selv så jeg 7 forskellige Middelhavssølvmåger i 2020 på Langeland (6 er fotograferet og tjekket af dygtige mågefolk). I DOFbasen har fx. fugle uden alder “overlevet”, hvilket er meget kritisabelt, da det er en af de sværeste måger at kende. Lidt bekymrende med diverse konklusioner for disse to arter i årets publikation af Fugleåret fra især min region (og måske andre ?).

Dagens tur rundt i det Langelandske var atter en noget tynd omgang for mig…. Jeg var en del rundt på Østkysten mellem Tranekær og Sønder Longelse. Eneste sted der kunne sparkes lidt sjove måger op var i Spodsbjerg havn og det endda selv om der atter var få fugle. Jeg genfandt 2 2k Kaspiske Måger (A) som dagens eneste  højdepunkt. Ellers bød dagen på 4 Havørne hhv. 1 adult i Spodsbjerg havn og 3 på Siø hhv. 2 adulte og 1 “ungfugl”.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). En af de meste ustabile 2k fugle var sørme igen på plads. Spodsbjerg havn den 26. december 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Denne normalt meget stabile fugle havde jeg ikke set siden den 20 december 2021, så det blev næsten til en hel uges fravær. Spodsbjerg havn den 26. december 2021.

 

 

NYT FRA MIDDELHAVSSØLVMÅGEN VLHH FRA LANGELAND DEN 2. DECEMBER 2021

I år har det næsten været umuligt at opdrive en Middelhavssølvmåge på Langeland, jeg har blot fundet 2 fugle. I 2020 havde jeg mere held med at finde den da det blev til 7 forskellige fugle, måske det største antal der er registreret på Øen på et år. Især en 2k fugl var stationær igennem en længere periode i Bagenkop havn. Jeg fandt den den 13. juli 2020 og så den sidste gang den 14. oktober 2020. Under dens ophold blev den ringmærket og farvemærket (VLHH) den 9. august 2020. Fra mærkningsdagen til den forlod Bagenkop havn aflæste jeg den 21 gange. Til min meget store glæde blev den genfundet og aflæst i nærheden af München i Tyskland i et område der hedder Eitting. Der var 20 aflæsninger af den i samme område i perioden fra den 3. december 2020 til den 10. januar 2021. Herefter var der ingen aflæsninger af den før den pludselig igen blev set i samme område en enkelt gang den 7. juni 2021. Men i efteråret 2021 var den atter på plads i Eitting og foreløbig har jeg modtaget oplysninger om 7 aflæsninger af den i perioden den 15. oktober til den 5. november 2021. Jeg håber den fortsat vil klare sig godt så der måske i fremtiden dukker oplysninger op om hvor den slår sig ned og begynder at yngle. Et bud herfra kunne være Tyskland,Italien eller Kroatien.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Jeg var sgu lidt stolt den dag da Kjeld T tog dette “trofæ-billede” af mig og Middelhavssølvmågen (VLHH). Jeg havde aldrig forestillet mig at vi skulle modtage så gode data på den. Bagenkop havn den 9. august 2020.

Bagenkop havn er blevet skiftet ud med dette område i nærheden af München i Tyskland. 

GOD START FOR DE KASPISKE MÅGER I ÅRETS SIDSTE MÅNED PÅ LANGELAND DEN 1. DECEMBER 2021.

Inden jeg når frem til de Kaspiske Måger skal jeg lige afrunde en måge(r) fra den 29. november 2021 som jeg har gået og ventet svar på… Den dag jeg havde en fin dag med de Kaspiske Måger i Bagenkop havn var der også 2 mulige kandidater af Middelhavssølvmåge hvilket er helt uden for normen. Jeg fik fat i Kim Fisher og Hans Larsson for a høre hvad de mente om dem. Begge fugle var subadulte typer og umiddelbart ikke så nemme at have med at gøre. Heldigvis kom den ene igennem nåleøjet mens den anden måtte smides i skraldespanden. Stor tak til Kim og Hans for deres fine input… selv om det er hårdt for min selvtillid. Men jeg giver dælme ikke op, jeg skal nok få lært den Middelhavssølvmåge 100 procent om det så skal tage 100 år og en sommer.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge subad. Bestemmelsen krævede et lige så bestemt og kritisk blik som de to måger sendte mig. Bagenkop havn den 29. november 2021. 

Sølvmåge subad. På trods af en ret overbevisende håndtegning med meget kraftig bånd på p5… blev det ved en Sølvmåge. Bagenkop havn den 29. november 2021.

Og så tilbage til i dag den 1. december 2021 hvor jeg igen tog lidt på “markvandring” og tjekkede “landbrugsmåger” på Langeland efter jeg havde fået fyraften. I første omgang var det småt med fugle, men til sidst på en mark med vinterafgrøder fandt jeg to Kaspiske Måger (A) hhv. 1 2k og 1 1k. Begge fugle stod og lavede stepdans i håbet om at få nogle regnorme frem. 

Kaspisk Måge 1k (A). Det var første nye fugl på Langeland i december 2021. Løkkeby den 1. december 2021.

Kaspisk Måge 1k (A) Regnen piskede ned og vingerne blev rystet en omgang. Med dagens to nye fugle har jeg registreret 185 (A) og 7 (B) fugle i 2021. Følg med i kampen om jeg når de sidste 15 (A) fugle i december så jeg kan nå 200 forskellige individer i år på den smukke lange mågeø. Løkkeby den 1. december 2021.

SÅ SLUTTEDE “TØRKEN” LANGELAND DEN 29. NOVEMBER 2021.

Efter to tomme dage, hvor jeg havde besøgt Spodsbjerg havn 2 gange og Bagenkop havn 1 gang uden at se en eneste Kaspiske Måge (Fandt dog den med brækket vinge total afkræftet den 27. november 2021 i Spodsbjerg havn og fik aflivet den, stakkels fugl den har gået sådan siden den 22. november 2021.) så var der atter kommet Kaspiske Måger til og endda i begge havne. Bagenkop havn bød på en meget smuk ny adult fugl (A). En anden adult fugl (A) var inde for første gang siden den 26. oktober 2021. Meget spændende at sammenligne dem, da den fugl fra den 26. oktober 2021 har et relativt smalt bånd på p5 , mens den nye fugl har et klassisk bredt bånd på p5 og endda også lidt sort på p4. Var lidt lunken overfor den fugl fra den 26. oktober 2021 om den også var helt ren (læs blog fra den 26. oktober 2021) men jeg lod den fortsat være en (A) fugl. En anden genganger i havnen var en 3k Cactus som kommer og går i kortere og længere perioder, en fugl som jeg skrevet om mange gange her på bloggen. Fra havnen kan også nævnes en overflyvende Rød Glente som havde selskab af 2 Musvåger.

Spodsbjerg havn var også rigtig fin i dag da det blev til ikke mindre end 5 fugle (A) hvoraf de 3 var nye, overraskende at der var så mange nye. Gengangerne var en 1 2k og 1 1k fugl som begge er ret faste gæster i havnen. Aldersfordelingen på de nye var 1 3k og 2 1k, især var det skønt med en 3k fugl igen, dem har jeg ikke set mange af i dette efterår.

I forhold til tidligere år har der været “ret mange” adulte fugle på det seneste, hvilket ikke passer ind i tidligere års forekomster. Om det er tilfældigheder med flere adulte fugle på det seneste eller om de bare er ved at blive mere hyppige omkring Langeland på denne årstid er ikke nemt at svare på i øjeblikket. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge adult (A). Bemærk den klassiske vingetegning med “tunger” og bredt bånd på p5. På yderfanen af p4 ses også en mørk miniplet. Bagenkop havn den 29. november 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Skønt med flere voksne fugle på Langeland. Bagenkop havn den 29. november 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Bemærk meget få små mørke fjer i nakken, de virker altid hvidhovedet. Så dog i dag den første Sølvmåge med renhvidt hoved. Bagenkop havn den 29. november 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Bemærk denne fugl har et lidt lysere øje end den anden adulte fugl på de 3 første billeder. Den har også flere streger i ansigtet og næbbet er anderledes farvet. Kan måske skyldes den er lidt yngre end den anden fugl. Denne fugl har jeg ikke set siden den 26. oktober 2021 i havnen. Bagenkop havn den 29. november 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Bemærk hvor smalt det sorte bånd er på p5 i forhold til den anden adulte fugle. Et så smalt bånd på p5 kan også nogle gange ses på Sølvmåger (måske er den ikke helt ren). Bagenkop den 29. november 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Bemærk fine “tunger”. En anden detalje der adskiller de to adulte fugle er at denne her fugl ikke har noget sort i det hvide (nær spidsen af fjeren) på p10. Måske de to fugle kommer fra forskellige bestande. Bagenkop den 29. november 2021.

 Kaspisk Måge 3k (A). Denne aldersgruppe har været meget fåtallige. Spodsbjerg havn den 29. november 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). En ekstrem sur og aggressiv fugl. Spodsbjerg havn den 29. november 2021.

DER SKULLE ÅBENBART BARE HUL PÅ BYLDEN, TÅSINGE OG LANGELAND DEN 12. OKTOBER 2021.

Efter den dejlige ferie på Bornholm var det atter blevet tid til at tjekke op på de Kaspiske Måger på Lange-land… Men lige inden jeg nåede Langeland tjekkede jeg en flok på 600 måger på Tåsinge (kort før Siø-dæmningen) som hang efter en traktor. Den bestod hovedsageligt af Hættemåger og Stormmåger, men der var dog også 4 Vestlige Sildemåger (2 adulte og 2 1k.). Pludselig kunne jeg høre en Kaspisk Måge kalde ude fra flokken og jeg tog derfor endnu en tur med skopet igennem flokken. Efter et par minutter fandt jeg en fin 1k fugl (A) som var farvemærket (gul ring) samt havde en Østeuropæisk stålring. Desværre kunne den ikke aflæses på grund af afstanden samt at den stod for dybt til at jeg kunne se noget med sikkerhed… lidt ærgerligt. Men jeg kunne nu alligevel glæde mig over endnu en Kaspisk Måge på min egen Ø i 2021.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Der er åbenbart gået hul på bylden…. Jeg så arten for første gang på Tåsinge for blot 23 dage siden. Tåsinge den 12. oktober 2021.

Bagenkop havn lignede desværre sig selv da der atter næsten var totalt mågetomt… det er ved at være lidt trist med så få fugle. Heldigvis var der lidt mere held i Klise Nor. Selv om der kun var få måger at tjekke, så fandt jeg en fin 2k Middelhavssølvmåge, hvilket faktisk er den først jeg ser på Langeland i 2021. Den var ikke fotovenlig, da den var et stykke ude, men i skop var det en fornøjelse. Ud over denne gode måge blev det også til en flok på 160 trækkende Traner, hvilket nok er den største flok jeg har set på Langeland. Ude på stranden ved Klise Nor gik der en lækker Bjergpiber sammen med en Hvid Vipstjert. Det var første gang jeg ser arten i oktober på Langeland. Herefter blev Baragge Nebbe tjekket og det gav dagens første nye Kaspiske Måge på Langeland da der her lå en 1k fugl (A). I Spodsbjerg havn havde jeg 4 Kaspiske Måger hhv. 2 2k samt 2 1k (A), hvoraf den en ene 1k fugl også var en ny fugl. Samme sted blev det også til en ny 1k Cactus. Så 2 nye på Langeland samt en ny på Tåsinge var ganske tilfredsstillende. 

Kaspisk Måge 1k (A). Dagens anden nye fugl på Langeland i 2021. Spodsbjerg havn den 12. oktober 2021.

EN UGE DER BØD PÅ 181 MÅGER, BORNHOLM DEN 11. OKTOBER 2021.

En uge på Bornholm om efteråret havde længe stået på min ønskeliste… da jeg gerne ville se hvad der kun-ne findes af Kaspiske Måger med mere på Øen. Selv om jeg ikke gennemgik Øen dagligt og systematisk gik det meget bedre end jeg havde forventet. Godt nok havde jeg store forventninger om at der måtte være flere fugle end hvad der bliver indrapporteret til DOF-basen samt hvad der sammenstilles i DOF`s årlige publikation Fugleåret, men at den var så almindelig som den var overraskede mig. Den første dag på øen (den 3. oktober 2021) bød på hele 97 forskellige individer, hvilket jeg antager nok er ny dagsrekord for Bornholm. På rekorddagen bød en enkelt lokalitet (Myrgårds Myr) på hele 44 individer. I perioden den 3. oktober til den 10. oktober 2021 registreres 164 Kaspiske Måger på 22 forskellige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes at der kan være gengangere i mellem, men omvendt på rekorddagen drejede det sig helt sikkert om 97 forskellige individer. De fleste fugle sås inde i landet på marker hvor landmændene var i gang med deres arbejde. At der var færre fugle langs kysterne antager jeg skyldes der snart ikke findes fiskeri på Bornholm mere. Alderfordelingen var følgende Adult 55, 4k+ 1, 4k 4, 3k 3, 2k 15 og 1k 86. Det var lidt nyt for mig med så mange adulte fugle i Østdanmark på denne årstid, da jeg næsten aldrig ser denne aldersgruppe på Langeland i oktober. De mange timer med at kigge de mange måger igennem gav også 16 Baltiske Sildemåger (Adult 3, Subadult 1, 3k 1 og 1k 11) samt blot 1 enkelt 1k Middelhavssølvmåge kandidat. En stor tak til min søde kæreste Laila som var meget tålmodig samt en fantastisk sekretær. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Generelt var min oplevelse at det ikke var særlig nemt at komme tæt på de Kaspiske Måger i havnene på Bornholm (med undtagelse af Rønne havn). De var meget mistænkelige og flere gange turde de slet ikke tage det brød jeg smed ud til dem. Snogbæk havn den 8. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k. Som skrevet i Rønne havn var de mere interesseret i brød og ikke nær så sky som i de øvrige havne. I det åbne land ude på markerne var det ofte meget svært at få nogle gode billeder af dem. Rønne havn den 10. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k. Turens sidste fugl. Rønne havn den 10. oktober 2021.

Baltisk Sildemåge adult. Trist at denne art næsten er forsvundet som dansk ynglefugl. Helligpeder-Teglkås den 10. oktober 2021.

Middelhavssølvmåge kandidat 1k. En svær fugl at bestemme og bør nok ikke bestemmes med sikkerhed. Opdaget på en mørk rugende stemme som jeg forbinder med Middelhavssølvmåge. Men som Hans Larsson meget rigtig påpeger passer jizz bedst på Kaspisk Måge. Umiddelbart heller ikke en Cactus… Men hvad med et kryds mellem Middelhavssølvmåge og Kaspisk Måge ?. Chr.Ø den 7. oktober 2021.

SÅ KØRE EFTERÅRET FOR ALVOR DEN 17. SEPTEMBER 2021.

Inden jeg tog mig af de Langelandske måger snuppede jeg lige lidt tid ude i Kelds Nor, hvor der var pænt med trækfugle samt rastfugle. Over havet kom den ene flok efter den anden af Mørkbuget Knortegås… klart den gås jeg holder mest af. Da det var temmelig overskyet opgav jeg at tjekke for Sortbuget Knortegås. Men der skal holdes øje den kommende tid, sidste år fandt og dokumenterede jeg det første sikre fund af hybridisering mellem Sortbuget x Mørkbuget Knortegås i Danmark. Ved Baragge Nebbe havde jeg en familieflok med 2 adulte fugle og deres 2 unger, læs mere her på bloggen fra den 23. oktober og den 28. oktober samt den 15. november 2020. I Noret var der godt med vadefugle, især var det lækkert med mange Sortklirer, Store Præstekraver samt forskellige Ryler (bla. lidt Dværgryler). Efter denne fine start på dagen tog jeg dagens første mågetjek i Bagenkop havn. Det stod desværre ret hurtigt klart at det ikke var her der skulle bruges en masse energi, da alle kutterne var hjemme i dag. Der var også kun ganske få måger inde og jeg fandt også kun 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) som var en genganger fra de seneste besøg. På vej op langs østkysten af Langeland fandt jeg en 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) (ny for 2021) på en mark ved Illebølle Udflytter, samme område som jeg havde en adult Sorthovedet Måge den 22. marts 2021. Det blev startskuddet på en god dag for Kaspiske Måge på Langeland. Stik imod mine forventninger var der virkelig gang i Spodsbjerg havn i dag, jeg så hele 8 fugle !, hvilket er et fint antal i 2021. Aldersfordelingen var 2 2k som begge var gengangere samt 6 juvenile/1k (5 A og 1 B). 3 af de juvenile var nye for 2021, det drejede sig hhv. om 2 (A) fugle og 1 (B) fugl, sidstnævnte tælles som bekendt og beskrevet ikke med i det samlede antal for 2021, men nævnes som en bemærkning. Af dagens 10 Kaspiske Måger var der 4 nye for sæsonen 2021 (3 A og 1 B). Fra i dag må 2 rastende Rovterner (1 adult og 1 1k) ved Baragge Nebbe ikke glemmes. Senere på dagen havde jeg også en overflyvende adult Rovterne i Spodsbjerg havn, som jeg gætter på var en af fuglene fra Baragge Nebbe.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (P:84A).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mørkbuget Knortegås. Mange store flokke sås i dag på Langeland. Kelds Nor den 17. september 2021. 

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). En af dagens nye fugle for 2021 sæsonen. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på første foto. Bemærk en helt igennem typisk fugl. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A) En typisk fugl som er ringmærket samt farvemærket i Polen. Den har jeg nu registreret 4 gange i havnen hhv. den 26. august, den 27 august samt den 7. september 2021. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Her ses den polske fugl svømmende, man kan lige skimte den gule farvering. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Variationen er stor blandt de Kaspiske Måger, denne fugl er dog også ganske typisk. Den er dog ikke så hurtigt fremme i sin fældning, hvilket kan skyldes en omlægning eller at den tilhøre en anden bestand. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på forrige foto, dog er det et arkivfoto af den. Jeg fik ikke skudt fotos af undervingerne i dag, mens synes det var vigtigt for sammenligningens skyld med de 2 forrige fugle. Spodsbjerg den 13. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1K (B). Denne fugl er på mange måder ganske fin som Kaspisk Måge, men grunden til jeg kalder den en B-fugl skyldes bla. de grove streger i ansigtet som måske kan skyldes der er noget Sølvmåge gemt i den. Omvendt kan det også bare være variation inden for de Kaspiske Måger. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (B). Samme fugl som på forrige billede. Undervingerne er i den meget mørke ende for en Kaspisk Måge. En fugl som denne ville evt. på et træksted blive kaldt for en Middelhavssølvmåge på grund af undervingerne. Bemærk dog de lyse “vinduer” i hånden Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

HVILKEN SILDEMÅGE ? SPODSBJERG HAVN DEN 28. AUGUST 2021.

Generelt ser jeg ikke mange Sildemåger i de Langelandske havne og der bliver næsten heller aldrig meldt nogen af andre. Dog har jeg set flere de sidste 1.5 år i forbindelse med jeg har haft muligheden for at intensivere min interessere for forekomsten af Kaspiske Måge igennem alle årets måneder på øen. Det er primært de Vestlige Sildemåger jeg ser men der har dog været omkring en håndfuld Baltiske Sildemåger. De Vestlige Sildemåger er primært adulte fugle, mens det er meget få juvenile/1k fugle jeg har registreret. Situationen er helt anderledes hos Baltisk Sildemåge, her er det kun blevet til en adult fugl, mens resten er juvenile/1k fugle.

I dag mens jeg stod i Spodsbjerg havn og tjekkede måger opdagede jeg pludselig en interessant Måge som bare trak hurtigt forbi havnen uden at standse op. Jeg nåede et par sekunder at tænke den ligende en Middelhavssølvmåge på grund af halebåndet, men kom hurtigt på andre tanker og bestemte den til Sildemåge. Min erfaring med de Vestlige Sildemåger er de normalt ikke er rigtig reagere på det brød jeg smider ud til de andre måger. Omvendt virker det som om Baltisk Sildemåge er mere interesseret. Men da den bare trak forbi og var på vej væk så forsøgte jeg alligevel med at smide et par hurtige skiver toast ud i vandet. Da Svartbagene og Sølvmågerne straks reagere og lavede en masse larm fik det Sildemågen til at vende om, selv om den nu var godt 500 m væk fra havnen. Den var dog forsigtig og smed sig lidt på afstand af de andre måger. Herefter tog den et par ture henover de andre måger og smed sig blandt dem. Desværre blev den bange da jeg løftede kameraet og fløj længere ud, her lå den et par minutter før den forsvandt. Da vinden nu i flere dage er kommet fra NØ kunne jeg ikke lade være med at spekulere på om det ikke kunne dreje sig om en Tundramåge. Med den viden vi har nu er det et meget vanskeligt  spørgsmål at svare sikkert på…. En stor Sildemåge i komplet juvenil dragt i november/december vil være mere sikker at antage er en Tundramåge. (Havde en ved Skovsgård Gods i november 2020 se opslag på bloggen) Desværre ved man meget lidt om Tundramågens forekomst i det tidlige efterår.

(Modtaget følgende fra Hans Larsson angående dagens fugl. Den kan godt passe på en hun Tundramåge, men hvordan man udelukker en stor han Baltisk Sildemåge ved man pt ikke !)

Inden det hele drukner i “Sildemåge-lommefilosofi” fra min side… Skal det nævnes det blot blev til 2 2k Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn som begge vanen tro var gengangere (den mindste hyppige samt den jeg først så ved Baragge Nebbe i juni 2021). Bagenkop havn havde endnu en dårlig dag hvad angik måger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sildemåge Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Sildemåge. Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Sildemåge Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Sildemåge Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

“TILBAGE PÅ KONTORET” DEN 23. AUGUST 2021.

Efter nogle dages fravær var jeg atter på en runde efter måger…. Men på trods af en mindre pause er der næsten intet sket… Det ser fortsat rigtig sløjt ud med unge Kaspiske måger på Langeland i år. Bagenkop havn fik dog hevet 1 enkelt ny juvenil fugl hjem, hvilket blot var den 2. i havnen i år, den første var helt tilbage til den 7. august 2021. I havnen var også den blinde 4k Kaspiske Måge. I Klise Nor var der en god kandidat til en juvenil Middelhavssølvmåge, men da mine billeder ikke var gode nok til en sikker bestemmelse lod jeg den gå. Men ellers kunne jeg nyde hele 7 Rovterner i Klise Nor, hvilket er det største antal jeg har set på Langeland. En af fuglene var ringmærket med en stålring, som selvfølgelig ikke kunne aflæses, da jeg kun så den flyve. Inden Spodsbjerg havn skulle tjekkes var jeg på et hurtigt besøg i Kelds Nor, som bla. bød på 2 1k Krumnæbbede Ryler, 18 Islandske Ryler, 12 Brushøns, 5 Stenvendere og 3 Sortklire som det mest spændende.

Spodsbjerg havn bød kun på de faste Kaspiske Måger i form af 1 juvenil fra den 1. august 2021 samt 2 2k hvoraf den ene var Baragge Nebbe fuglen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil. Det var den første helt friske ungfugl i havnen siden den 7. august 2021 !!. Bagenkop havn den 23. august 2021.

Rovterne. Denne fugl var ringmærket på højre ben med en stålring. Klise Nor den 23. august 2021.